A sebesség mérésr?l információk
Itt aztán végképp az Autódoktor Fehér & F. B.T. a segítség már 1993.12.15. óta!Twitter

- - - - - -
Az önkormányzati dobozokban lév? sebességmér? egységek csak akkor m?ködhetnek, ha direkt kapcsolatban vannak a távoli központi szerverrel (Szombathely vagy Vásárosnamény).
- - - - - -
Külföldön és manapság már Magyarországon is történnek olyan dolgok, hogy egy sima autó egyszer csak elmegy az ember mellett és utána a visszasoroláskor bekapcsolja a kék villogóját és/vagy a megállásra felhívó feliratát is. Az is gyakran el?fordul már manapság, hogy e kocsi utánunk jön csak és ekkor jönnek a megállásra felszólító jelzései. El?tte persze valamilyen szabálytalanságot - amit a megállított autó vezet?je követett el - rögzített ezen járm? fedélzeti kamerája. Ezt hívják helyszíni tettenérésnek. Az ez ellen való védekezés speciális Autódoktor MIN-MAX
© vezetéstechnikát igényel!
2018 május közepéig a régi Fáma traffipaxokat is felújították, már ezeket is bevetik a gyorshajtók ellen, mozgó járm?vekb?l mérnek.
2019 év vége felé Budapesten vezették be a szigorú sima autós megfigyeléseket és helyszíni büntetési eljárásokat.
2020 elején országos szintre b?vítette az ORFK a sima autókból történ? bizonyítékok gy?jtését és az azonnali intézkedéseket.
- - - - - -

2015-ben 500 db új - mindent látó mobil és fix - sebesség mér? került az utakra (egy részük tesztüzemben is volt), a régiek is egy ideig még maradtak. 2016 márciusától élesben találkozhatunk a KKEP - Közúti Komplex Ellen?rzési Pont - fix rendszerrel. A fix telepítés?ek mind radar elven mérnek. A VÉDA rendszer (fix, mobil) immár teljes g?zer?vel üzemel.
Néha nem csak a rend?rségnek lehet igaza ezekkel az új eszközökkel mért esetekben. Gondosan kell ellen?rizni a képi bizonyítékokat, mert el?fordulhat olyan, hogy a folyamatos fejlesztések ellenére sem tökéletes a bizonyíték.
Amikor kiteszik a mobil készülékeket az út mellé és nincs ember mögötte, akkor nem fordulhat el? a kézi bemozdításból adódó hiba.
2016.01.01-t?l már a vizsga érvényességi idejét és a környezetvédelmi osztályba sorolás adatait is ellen?rzi a rendszer, azaz az összes KKEP összeköttetésben áll a KEKKH és a rend?rség szervereivel, mozgó kocsijaival is.

A biztonsági öv nem használatát a képi bizonyítékok alapos emberi vizsgálata és ennek minden szempontból megdönthetetlen kiértékelése után teszik csak be az informatikai rendszer további és már büntetést eredményez? lépcs?jébe:
a tesztüzem lezárult, most már automatikusan élesben is fut ezen funkció. (2019.06.12.) Külön-külön felel minden ülésen ül? természetes személy!

2050-re nem lehet halálos baleset az EU közútjain, 2020-ra meg felezni kell a számot.
- - - - - -
Az új fix KKEP (különös ismertet?jele a függ?leges tartóoszlop fels? sarkánál látható nagy fém doboz), valamint a sávokat külön mér? kamerák. Ez utóbbiakat nem illik összetéveszteni az e-matrica ellen?rz? kamerákkal. Autópályákon nem egy lábon áll a szerkezet, hanem haladási irányonként teljes szélességben és két tartópilléren helyezkednek el, továbbá e szerkezetek nincsenek egy vonalban, akár 500 m is lehet az eltérés az oda-vissza oldalaknál.

- - - - - -
Aktív állapotban Budapesten több helyen, pl. az alsó rakparton a Batthyányi térnél is állt egy: mobil totemoszlop.
Rendszám felismer?, térfigyel? és infra kamera is van rajta.

- - - - - -
A sebesség mér?kocsi egy rendelet módosítással ezután
bárhol települhet. (2010.01.01.) 2016-ban a VÉDA rendszer teljes hadrendbe állásával viszont azt mondják az erre illetékesek, hogy a mobil méréseket csak olyan helyeken alkalmazzák, ahol nem a lesben állás a cél  (2016.08.04.). A  nem mér?kocsiban elhelyezett mobil készülékek - pl. felüljárók, hidak - telepítésekor és használatakor sincs semmilyen vizuális el?rejelzés, a police.hu honlapon lehet el?re tájékozódni a tervekr?l.
- - - - - -
60 nap helyett esetenként 90 napra is emelkedhet a hatósági értesítés határideje, annyi az ügy Szombathelyen. (2011.01.) Kelet-Magyarországra is került egy új központ (Vásárosnamény). (2013.12.)
- - - - - -
A települt mér?kocsiban lév? mér?rendszer közvetlenül küldi a bemért kocsi képeivel az adatokat a távoli központi számítógéphez (szerverhez). Ez azt jelenti, hogy 2011. február közepét?l az emberi kiértékelési hiba megsz?nt, továbbá hiába megy vissza azonnal a mér?kocsihoz a delikvens, innent?l kezdve még a személyazonossága  tisztázása mellett (jogosítvány, forgalmi bemutatásával) sem kaphat információt az objektív felel?sséghez kapcsolódó rendszerbe való bekerülésér?l (vagy a nem bekerülésér?l).
Marad a várakozás, hogy mikor mit hoz(hat) a postás.

A sebesség mérés kivédésére több fajta módszer létezik. Indult már közigazgatási eljárás egy olyan autós ellen, aki a lézerblokkolóját használta.Attól függetlenül, hogy 2011.10. hóban ejtették a vádat az autós ellen - id? kérdése, hogy mikor lesz új törvény, vagy jogszabály -, mi ezt a módszert ezért nem javasoljuk,
speciális megoldásunk viszont van erre a feladatra.
Mivel igen sokba kerül az els? gyorshajtási eset is - a kés?bbiekben esetleg bekövetkez? további esetek után kiszabottakról nem is beszélve -, ezért szerintünk nem érdemes ilyen módon növelni az állami költségvetés bevételeit.
Amikor természetes személy tulajdonában - vagy üzemben tartásában - lév? járm?vet mér be a hatóság, akkor a 2. vagy a többi esetkor már nem az alapdíj a kiszabott bírság alapja.

Autódoktor MIN-MAX információ ©

Mekkora pénzbírságra számíthat az, aki a megengedett sebességet túllépte?

Sebesség mér? vagy térfigyel? kamera alapján tetten ért gyorshajtás pénzbírság tételei


A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó mértékegységben)

Bírság össze-  ge forintban

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

50 km/óra sebességig:

a) 15 km/óra felett 25 km/óráig

a)  30 000

14. § (1) bekezdés d) pont
14. § (1) bekezdés z)1. pont
26. § (1) és (2) bekezdés
39. § (1) bekezdés
39/A. § (2) bekezdés

b) 25 km/óra felett 35 km/óráig

b)  45 000

c) 35 km/óra felett 45 km/óráig

c)  60 000

d) 45 km/óra felett 55 km/óráig

d)  90 000

e) 55 km/óra felett 65 km/óráig

e) 130 000

f) 65 km/óra felett 75 km/óráig

f)  200 000

g) 75 km/óra felett

g) 300 000


50 km/óra felett 100 km/óra sebességig:

a) 15 km/óra felett 30 km/óráig

a)  30 000

14. § (1) bekezdés d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés

b) 30 km/óra felett 45 km/óráig

b)  45 000

c) 45 km/óra felett 60 km/óráig

c)  60 000

d) 60 km/óra felett 75 km/óráig

d)  90 000

e) 75 km/óra felett 90 km/óráig

e) 130 000

f) 90 km/óra felett 105 km/óráig

f)  200 000

g) 105 km/óra felett

g) 300 000

100 km/óra sebesség felett:

a) 20 km/óra felett 35 km/óráig

a)  30 000

14. § (1) bekezdés d) pont
26. § (1) és (2) bekezdés

b) 35 km/óra felett 50 km/óráig

b)  45 000

c) 50 km/óra felett 65 km/óráig

c)  60 000

d) 65 km/óra felett 80 km/óráig

d)  90 000

e) 80 km/óra felett 95 km/óráig

e) 130 000

f) 95 km/óra felett 110 km/óráig

f)  200 000

g) 110 km/óra felett

g) 300 000

Adatok forrása: 69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet melléklete, Magyar Közlöny 2009/42. sz.

Megjegyzés: a mér?eszköz hibahatára is számít, a gyorshajtóra vonatkozóan az eljáró HMRFK vagy VMRFK
általában kedvez?en veszi figyelembe ezt az értéket. ( 3 )

Gyorshajtáskor a sebesség mér?k és a térfigyel? kamerák adatai alapján járnak az utólagos és a fenti táblázat szerinti tételek.
 

A helyszíni bírságolás gyorshajtáskor: megállítás után
az intézked? rend?r - ha bizonyítani tudja a gyorshajtás tényét - akkor élhet ezzel a lehet?ségével. A büntetési tétel nem azonos a fentiekkel.

Az objektív felel?sségr?l

Az objektív felel?sséget 2008. január elsején vezették be a közúti közlekedésr?l szóló 1988. évi I. törvény módosításával. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér?l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér?l, felhasználásának rendjér?l és az ellen?rzésben történ? közrem?ködés feltételeir?l külön kormányrendelet rendelkezik. Közigazgatási bírságot csak 2008. május elsejét követ?en lehet kiszabni.

Az egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegét a Kormány a 69/2009.(IV. 2.) számú Kormány rendeletben határozta meg. Amennyiben egy cselekménnyel több el?írást szegnek meg és azt egy eljárásban bírálják el, a kiszabandó bírság összegét az egyes szabályszegésekhez rendelt bírságösszegek összegeként kell megállapítani. A bírságot a hatóság a fentiekben meghatározott el?írás megszegését követ? 60 napon belül szabja ki, ami egyes esetekben 90 napra is módosulhat.

Mentesülés az objektív felel?sség alól
Az üzemben tartó mentesül a kiszabott közigazgatási bírság megfizetése alól, ha a gépjárm? - a szabályszegés id?pontját megel?z?en - jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben - a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megel?z?en - kezdeményezte a megfelel? hatóság eljárását.

Ha a gépjárm?vet az üzemben tartó a szabályszegést megel?z?en más természetes személy vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt a használatba vev? személy teljes bizonyító erej? magánokiratba foglalt nyilatkozatával igazolja, vagy - azon gépjárm?vek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt - menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja,  a közigazgatási bírságot a használatba vev? személlyel szemben kell kiszabni.

A közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás a szabálysértési eljárás ugyanazon jogsértés miatt történ? lefolytatását nem érinti. Helyszíni bírság, továbbá szabálysértési eljárásban pénzbírság nem szabható ki azzal a személlyel szemben, akivel szemben a szabálysértés alapjául szolgáló el?írás megsértése miatt közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

A büntet?pont rendszer természetes személy által elkövetett szabálysértés esetén ismét alapból jár.

Régebbi hírek:

Az M0-ás autóutat is felszerelték fix sebesség mér? pontokkal. Ezeket a készülékeket a keresztirányú nagy világító tábla tartókon láthatjuk, kocka alakúak. Olyan telepítés is van, ahol szemb?l és hátulról is mérnek. (2009.01.04.) Élesben m?ködnek 2009. 01.14. hatállyal. El?jelz? táblák itt is vannak. Ezeket a mér?ket 2014-ben leszerelték.
Infra villanású sebesség mér? próbája is volt korábban már Magyarországon is, egy déli megyében a keleti országrészben. 42 ezer EUR egy készülék ára, igaz, ezért olyan id?járási és napszaki körülmények között is lát, ahol olcsóbb társai nem tudnak fotót készíteni. Illetékesek szerint 30-40 % a nem használható felvétel a hagyományos gépek által készített képekb?l.
A készülék szemb?l is meg hátulról is készít felvételt a gyorshajtóról. Az infra villanói is láthatóak az út szélén.
A lézeres sebesség mér?k: ezeket a készülékeket úgy tervezték meg, hogy akár 1.5 km-s hatósugárral dolgozzanak, természetesen sík terepviszonyok mellett és a rálátásnak is biztosítottnak kell lennie a közeled? járm?re.
A mozgó sebesség mér?k - járm?be szereltek - eddig hivatalos rend?rségi járm?vekben voltak csak, mostantól viszont akár mezei autóban is találkozhatunk velük. Aki megel?zi a megengedett sebességgel haladó sebesség mér?vel dolgozó járm?vet, az biztosan számíthat a bírságra utána.

Két mér?egység: egymás után: fix távolságra vannak egymástól.

Érdekes dolog történt 2006. november vége felé: egy cég - olyan, amelyik egyéb hatósági feladatokat is ellát, jelesül eredetiség vizsgálatot is végez - emblémájával feldíszített dobozokat helyeztek ki az els? számú magyar autópálya 10-, 17-, 63-, 104-s km (egészen pontosan a 10+800, 17+000, 63+800, 104+200 km-s) szelvényénél az elválasztó sávban.
A 10. km természetesen a közös M1-M7 szakaszon van.
2007 nyarán további dobozok kerültek felszerelésre: az M1 vonalán a 17-s, 36-s, 63-s, 91-s 104-s, 131-s, illetve a 150-s kilométernél láthatunk egy-egy mér?dobozt, amelyben egy cseh gyártmányú Ramet AD9 radaros sebességmér? készülék lapulhat.

Ezekben a speciális beépítettség? és klimatizált dobozokban olyan berendezések vannak, amik igen nagy felbontással rendelkeznek egy gyors fotó elkészítésekor... E dobozok el?tt kék alapon fehér szegéllyel rendelkez? és középen fehér négyzetben Radar Controll (fekete színnel írva) szöveggel négyzet alakú tájékoztatást adó KRESZ táblák vannak elhelyezve. A tábla:Ilyen táblák természetes a más helyeken telepített fix sebesség mér?k (pl. az új KKEP) el?tt is kihelyezésre kerültek.

A dobozokat szemb?l közelítjük meg, a kihelyezés célja a megel?zés és nem a minden áron való bírságolás, mondják az illetékesek...

A nagy felbontású képre meg azért van szükség - így az illetékesek -, hogy a járm?vet éppen vezet? személy arcképe is azonosítható legyen..., na ez nem m?ködik.
Szépen gy?lnek e dobozokból készült adatok alapján a gyorshajtók, pedig a megengedettnél 30 %-l gyorsabban hajtókat fotózzák csak le a dobozkák...a csúcs 240 km/ó volt...
2008. év végén, de mostanában is (a nagy számban kiküldött csekkek alapján nagyon úgy néz ki, hogy az állami bevételek növelése érdekében) kisebb % érték? túllépés esetén is megtörténik a fotós mérés. Az egyik dobozka...A dobozkákat oda - vissza 180°-al forgatják az arra illetékesek. Ezt azért teszik - mondják ?k -, hogy ne lehessen tudni, melyik irányból mérnek éppen vele...
Természetesen lehet el?re is látni azt, hogy a fenti képen látható dobozka éppen merre van élesítve. 2019-es új hír, hogy ezekben a dobozkákban vagy nincs vagy ha van, már nem mérnek a kamerák.

Ezen új kitaláció szerint: a fotón látható rendszám alapján a BM nyilvántartásból kikeresik a járm? tulajdonosát vagy üzemben tartóját - eddig egyezik a régi eljárással -, majd a vezet?i engedélyben (személyi igazolványban  fellelhet? fénykép szerinti azonosítás következik - ugye mindenki emlékezik ezen okmányok kiváltásakor kötelez?en ott helyben elkészített fényképekre..., egyez?ség esetén a címre kiküldik a büntit, nem egyez?ség esetén vagy egyéb okból való fénykép híján a kérd?ívet postázzák, mint a régi rendszerben.
Az objektív felel?sség bevezetése óta viszont mindenfajta kérd?ív kiküldése helyett a tulajdonos/üzembentartó kapja meg a Határozatot a közigazgatási bírság kiszabásáról a csekkel együtt.
Még egy kérdés: ki fizette és fizeti meg a jöv?ben a berendezések legyártását, telepítését, annak üzemeltetési költségét?
Szívesen vennénk egy olyan statisztika közzétételét, amiben a halálos és súlyos kimenetel? balesetek magyarországi utakra - az összesre - bontva jelennének meg, mert akkor esetleg az is kiderülne, hogy a legbiztonságosabb utak - autópályák és az autóutak - hol állnak e téren?
A Balaton melletti és körüli utakon is jó pár fix telepítés? dobozka került felszerelésre, meg egyéb önkormányzati illet?ség? helységekben is. Ezeket nem forgatják.

Az autópályákon lév? e-matrica ellen?rz? fix kamerákat is bevethetik a sebességmérésekre. Ezek vagy a sáv fölé benyúló - közel L alakú - oszlopokon vagy a nagy kereszttartókon vannak felszerelve.
A jogszabály módosítás még mindig nem készült el, ezért az ÁAK Zrt. kamerái még mindig nem használhatóak erre a célra.

Mostani akció << Twitter Speciális termékek. '93-tól az Autódoktor Fehér & F. B.T. a gyors segítség! Nem akciós: 1. Know-how átvételi lehet?ség járm? fenntartók és szervizek részére. Folyamatban a mikro-, kis- és középvállalkozások eszköz- és informatikai támogatási programja Pest megyében, a támogatási kérelmeket 2019.02.20. 08 órától várják. Know-how átvétele is támogatott. Gyorsuló tempóban cserél?dnek a bels? égés? er?forrásokkal hajtott gépjárm?vek. Ebben a gyorsan változó helyzetben tudunk s...


Tovább a teljes hírhez »

Közlekedsz? Bizonyítottan már 1993-tól az Autodoktor Fehér & F. B.T. a balesetmentes haza- és célhoz érésért a legjobb segítség!  Twitter A járm?veket vezet? emberek magatartására és a vezetés közbeni viselkedésére ható rengeteg tényez? közül az egyik az ID?JÁRÁS (hideg-meleg frontok, szél, légnyomás változás, vihar, tornádó)  és az ehhez igen szorosan kapcsolódó HOLDFÁZIS. Újhold: 05.22. - péntek - 19 óra 39 perckor volt. Telihold: 06.05. - péntek - 21 óra 12 perckor. - - Er?sen melegszik a F...


Tovább a teljes hírhez »

Aktuális dolgokban is az Autódoktor Fehér & F. B.T. a biztos, gyors és pontos segítség már 1993 óta! KORONAVÍRUS!!!!! Amennyiben valaki id?sebb 65 évesnél, vagy fiatalabb ugyan, de valamilyen krónikus betegsége van, vagy az immunrendszere gyenge, vagy semmi baja sincs..., na akkor NEM SZABAD MOST MÉG MEGFERT?Z?DNI!! TILOS e vírust tömegesen (nagy s?r?ségben) belélegezni. Fert?zött kézzel a szemhez, orrhoz, szájhoz nyúlni egyet jelent a vírus alaptulajdonságához való igazodással, az él? gazdaszervezetbe ...


Tovább a teljes hírhez »

Verseny és szellem, vezetési szemlélet. Kanyartechnika, járm? csúszáshatár, vészfékezés: itt végképp az Autodoktor Fehér & F. B.T. a segítség már 1993 óta! Twitter 1. Hungaroring, F1 pálya  Autós, motoros nyílt nap: a 2012. évt?l a Hungaroring Sport Zrt. szervezésében kerül sor az ilyen rendezvényekre.  Sok járm?vezet? mondja: azért nem jön ki a versenypályára, mert nincs elég gyors autója hozzá. Nem gyors autó kell, hanem megbízható, a Hungaroringen az F1 pályán els? sorban a vezetéstechnika...


Tovább a teljes hírhez »

Értékesítés (járm?vek, alkatrészek, gumik, egyéb): 1993 óta itt aztán pláne az Autódoktor Fehér & F. B.T. a precíz segítség! Twitter Know-how, új és professzionális autós termékek, alkatrészek: a Speciális termékek alatt. Új járm?vek: csak rendelésre. Segítünk a választásban is, mert ez mostanában már igen fontos kérdés. Használt járm?vek: A kocsi 2020.01.20-án ELKELT! HONDA Jazz Comfort 2017. novemberi.  Több kép: Autódoktor Fehér Az els? és magánszemély tulajdonostól: 2017 novemberi, úja...


Tovább a teljes hírhez »

A hazai járm?vek rendszámtábláin látható jelzések és a szmogriadó. Az Autodoktor Fehér & F. B.T. segítsége is jól jön már 1993 óta! Twitter 1. Az els?n és a menetirány szerinti jobb oldalon: - a régieken az országjelzés H jele és a piros-fehér-zöld színek, az újabbakon ez utóbbi helyett az EU kék logója.  2. A hátsón és középen esetenként még 2019 év végéig lehetett jelzéseket látni: a./  a m?szaki vizsga és a vizsgamatrica (felül és kör alakú) színeinek kapcsolata: - sötét zöld: a 2018. évben...


Tovább a teljes hírhez »

Exkluzív egyedi ritkaságok: 1993 óta az Autódoktor Fehér & F. B.T. a biztos segítség! Twitter I. Eredeti és Dél-Afrikából 1982 januárjában hozott 1981-s nyomtatású 1982-es plusz egy hónapos South Africa lapozható fali naptár eladó.      Tartalom: 13 db színes nagyméret? panoráma fotó eredeti színekkel (fedlap + 12 hónap), a természetben a hónapok szerinti id?járással látható különböz? helyszínek fotóival. Olyan kép is van, ami ma már nem létez? természeti tájat mutat (keleti parton egy l...


Tovább a teljes hírhez »

Korábbi aktualitások (2004 a kezd? dátum). Már régt?l is - 1993 óta - az Autodoktor Fehér & F. B.T. a segítség! Twitter - - A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe! 2020-ban a Covid-19 világjárvány miatt a locsolkodás, festett és hímes tojások ajándékozása elmaradt.Viszont az E-LOCSOLÁS m?ködött..., akár Magyarország vagy a világ összes hölgyét is meg tudom így locsolni ...   ITT- - ?sz és tavasz: a hajnali, kés? esti köd, nyálkás, vizes, t?leveles, faleveles utak. Tessék óvatosan közlek...


Tovább a teljes hírhez »